Eidsvoll alene på Romerike - hvorfor jubler ikke Eidsvoll Høyre?

Print Skriv ut

Publisert: 07.10.16 14:29

LESERNES EUB: Fylkesmannen har lagt frem sine faglige anbefalinger for hvordan kommunereformen bør implementeres i Akershus.

Samtlige kommuner på Romerike unntatt Eidsvoll og Nes foreslås slått sammen til store regionkommuner. Sp og Ap i Eidsvoll jubler over at Eidsvoll blir stående alene, og gjennom EUB og RB rettes angrep på Eidsvoll Høyre for ikke å delta i jubelkoret. Slutt med sutringen, sier varaordføreren.

Men Eidsvoll Høyre jubler altså ikke. Vi mener tvert imot at fylkesmannens forslag er uheldig både for innbyggere og næringsliv. Fremtidig kommunal alenegang er en risikosport.

Hvorfor reform? 

Litt enkel historikk og noen fakta. Kommunereformen ble vedtatt av et tilnærmet samlet storting. 50 år har gått siden forrige reform og samfunnet har endret seg dramatisk på nær sagt alle områder. Unntaket er kommunesektoren. Behovet for en reform har derfor blitt stadig tydeligere og Stortinget er samstemte om at kommunesektoren må tilpasses de store endringene som pågår. I dette ligger at drift og organisering må effektiviseres for å opprettholde velferd og tjenestetilbud i fremtiden.

Stortingets hovedmål med kommunereformen er således disse:

* Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

* Bidra til en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

* Etablere bærekraftige og økonomisk robuste kommune

* Styrke lokaldemokratiet 

Hva sa egentlig fylkesmannen om Eidsvoll og Øvre Romerike?

I motsetning til Ap og Sp opplever vi ikke fylkesmannens anbefalinger som spesielt tydelige. Virkeligheten er mer nyansert, det viser disse sitatene fra fylkesmannen:

Sitat 1: «Fylkesmannens faglige vurdering er at den beste løsningen for Øvre Romerike og for regionen som helhet hadde vært en storkommune bestående av samtlige seks kommuner med 100 000 innbyggere per 1.1.2016.»

Sitat 2: «Grunnen til at vi likevel ikke tilrår denne løsningen , er at Eidsvoll og Nes er arealmessig store og ligger i hovedstadsregionens utkant. 

Sitat 3: «Vi mener at det inntil videre kan være riktig å skille kommuner med store arealer og spredt bebyggelse fra de mer urbane kommunene i den nye kommunestrukturen». 

Sitat 4: «Fylkesmannen anser at Nes og Eidsvoll bør vurdere om det er hensiktsmessig også for disse å være del av en ny storkommune, nå eller på lengre sikt.» 

Det er altså en svært lite overbevisende anbefaling om å stå alene, heller egentlig det motsatte.

Eidsvolls fremtid alene - på utsiden av regionkommunen og på utsiden av Romerike

Aps ønsketenkning om de muligheter alenegangen gir, bygger på urealistiske bilder av fremtiden. Eidsvoll Høyre er bekymret for en slik løsning av flere grunner. Nedenfor noen stikkord om utfordringene Eidsvoll vil møte alene, som samtidig viser hvorfor vi bør bli del av en større Øvrekommune:

Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

Eidsvoll leverer i dag til dels svært dårlige tjenester til innbyggerne, spesielt innen helse, pleie og ikke minst eldreomsorg. Dette kan leses av offentlig statistikk. Med større krav fra innbyggerne, hardere kamp om kvalifisert arbeidskraft og trangere offentlig og privat økonomi, hvordan skal vi bedre dette alene i konkurranse med en stor regionkommune som allerede har langt bedre tjenester enn oss på alle områder?

Regionkommunen vil også om to år ha Nord-Europas mest moderne helsehus/lokalmedisinske senter med mer enn 100 ansatte og 30 leger i turnus. Det får ikke våre innbyggere tilgang til.

En helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Eidsvoll risikerer å bli stående utenfor det meste av felles samfunnsutvikling. Gardermoregionen blir et mye sterkere regionsentrum. Jessheim og Lillestrøm er regionbyene på et Romerike med snart 300.000 innbyggere og all samferdsel og infrastruktur vil bli utbygd i forhold til dette. Romerike kan om få år i praksis stoppe ved grensen mot Dal/Råholt og vi må søke andre samarbeidspartnere. Hvor? Og hva vil skje med det interkommunale tjenestesamarbeidet når regionkommunen ikke lenger trenger de ulike IKS-ene? Makter Eidsvoll å finne nye løsninger alene? Til hvilken pris?

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

Bærekraft er ikke bare spørsmål om en for tiden grei kommuneøkonomi, det er like mye spørsmål om verdiskapende arbeidsplasser, vekst i næringsliv og skatteinntekter, flere i arbeid, færre på trygd osv.

Eidsvoll sliter på disse områdene. Vi har Romerikes høyeste utpendling, verdiskaping som er halvparten av landsgjennomsnittet, lav lønnsomhet i næringslivet, en sysselsetting som går ned osv. Hvordan kan noen påstå at å stå alene vil bedre disse forholdene?

Den nye regionkommunen har og vil ha høy verdiskaping, Norges mest ekspansive næringspolitikk og størst økning i virksomheter og arbeidsplasser (overskudd på arbeidsplasser). Vi blir i praksis stående på utsiden av den enorme veksten i Gardermoregionen.

Til slutt

Eidsvoll Høyre ser en fremtid for Eidsvoll utenfor Øvre-felleskapet som en svært dårlig løsning. Den vil sette oss tilbake og definere oss vekk fra Romerike og den enorme veksten både på Romerike og i Oslo-regionen. Samtidig mister vi avgjørende samarbeids- og påvirkningsmuligheter og må løse alt alene. Derfor jubler ikke Eidsvoll Høyre over fylkesmannens forslag.


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk