Desinformasjon og tåkelegging av fakta i Hurdal kommune

Print Skriv ut

Publisert: 09.12.16 11:02

LESERNES EUB: I flere avisinnlegg har både politikere og innbyggere i Hurdal er det gitt uttrykk for hva den egentlige prosessen rundt fratreden til tidligere rådmannen i Hurdal innebar.

I prosessen rundt forberedelse til folkeavstemming om kommunesammenslåing ble det klart at Hurdal kommunes økonomi ikke var bærekraftig. Forhandlingsutvalget som ble nedsatt for å forberede intensjonsavtalen med Ullensaker brukte mye tid på å utrede de økonomiske konsekvenser det innebar å bli stående alene. Dette innebar bl.a. en betydelig reduksjon av statlige overføringer til småkommuner. Både rådmann og ordfører gikk derfor inn for å fremforhandle en så god avtale som mulig. Dessverre var det ingen av disse som på noe plan informerte om at den økonomiske stillingen til Hurdal kommune var så kritisk at man måtte påregne at det måtte bli en helt annen økonomisk styring av kommunen.

Etter at folkeavstemmingen var gjennomført, med det resultat at Hurdal skulle fortsette som egen kommune, ble det kjent for det politiske miljø at den økonomiske situasjonen for Hurdal var blitt mye verre enn det som til da var kjent. Det ble klarlagt at det forelå uttak av midler fra kommunens disposisjonsfond uten politiske vedtak, og det fremkom at regnskapene ikke var ført/periodisert på riktig måte, og at dermed den økonomiske situasjonen var mye verre enn forutsatt.

Mange politikere mente at dette i hovedsak var rådmannens ansvar, som var forvaltet på en uriktig måte. Det var derfor en tverrpolitisk enighet at arbeidsforholdet til rådmannen måtte avsluttes. I ettertid må man imidlertid kunne spørre om disse tingene kunne ha pågått i årevis uten ordførers kunnskap. Han er jo den som skal ha kontroll på administrasjonen, og at han ikke har oppdaget hva som var realiteten i forhold til skakkjørt økonomi synes helt utenkelig.

I sluttfasen ble det nedsatt et forhandlingsutvalg som skulle fremforhandle avgangen til rådmannen. Forhandlingsutvalget ble etter hvert forsterket med ordfører, idet man fikk vite at dette var noe KS advokaten mente var riktig. Forhandlingene førte som kjent til at Lillian Nærem selv sa opp sin stilling mot å få en sluttpakke som innebar at Hurdal kommune skulle betale lønn til henne inn i 2018, og til alt overmål fritar henne fra arbeidsplikt. I tillegg inneholder avtalen bestemmelse om at det ikke kan reises kritikk mot noen av partene i etterkant.

Avtalens innhold ble presentert for kommunestyret i et lukket møte, og politikerne fikk 20 minutter på å sette seg inn i avtalen før den ble tatt opp til avstemming. Det sier seg selv at i forhold til bakteppet om at det foreligger økonomiske misligheter, er dette alt for dårlig tid til å vurdere en slik avtale. Når medlemmer av forhandlingsutvalget i ettertid sier at kommunestyret kunne agert på an annen måte, er dette en del av den tåkeleggingen som dessverre synes symptomatisk.

Til alt overmål er det i avtalen fremforhandlet at det ikke kan reises kritiske spørsmål til rådmannen om de økonomiske misligheter som nå i ettertid kan bevises at er hennes ansvar. I tillegg er det fremkommet at hennes leder stil har medført at flerfoldige mellomledere har sagt opp sin stilling i Hurdal.

Hurdal må dessverre bruke utrolig lang tid på å rette opp de forhold som er resultatet av den styringen som har vært i kommunen. Det synes åpenbart at ordfører og andre som har hatt lønn for å ivareta politikernes arbeid ikke har gjort denne jobben, eller eventuelt er de som bruker mye av sin tid til å tåkelegge de faktiske forhold. Når da Senterpartiet og Arbeiderpartiet går ut i avisen for å fortelle om at vi må legge avtalen bak oss og se fremover er det på tide å minne om at tiden for åpenhet i kommunen er på sin plass. Denne saken må belyses på nytt. Det fortjener innbyggerne! Det er tross alt skattepengene deres det går ut over. Åpenhet kommer man lengst med. Det at posisjonen ønsker å legge lokk på en sak som skaper så mye skriveri er et mysterium. La oss gå sammen for å få åpne prosesser og beslutninger. Det er vi best tjent med fremover. Hurdal Høyre lover å følge saken videre. For å få frem åpenheten, og for å belyse saken på en bedre måte.

Bjørn Brekke
Hurdal Høyre


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk