Vegvesenet foreslår bare én bom på fylkesveg 33


Forslaget om bare én bom er i tråd med den anbefalingen fra Vegforum, samarbeidsorganet for fylkesveg 33. Det er også bifalt av Eidsvolls ordfører, John-Erik Vika.

Med en slik løsning slipper innbyggerne i Feiring å betale bompenger for å komme til kommunesenteret eller ut på E6 sørover.


FORDEL FOR ALLE

Forslaget innebærer at bomavgiften nord for Feiring økes fra dagens 34 kroner til 42 kroner for små biler og det dobbelte for biler over 3.500 kilo. Likevel mener vegvesenet at opplegget med bare én bomstasjon er til fordel for alle.

Drift av en bomstasjon nummer to ville ha kostet om lag to millioner kroner i året, og vegvesenet har regnet ut at taksten der ville ha blitt på 11,50 kroner. For dem som ville ha passert begge stasjonene, og det gjelder de fleste, ville avgiften dermed blitt på 45,50 kroner.

Etter forslaget slipper nå gjennomgangstrafikken 3,50 kroner billigere, og lokalbefolkningen slippe avgiften helt.

- Dette er en vinn vinn-situasjon, men det er et prinsipp at de som får nytte av vegen, også skal være med å betale. Det finnes derfor en mulighet for at departementet eller Stortinget kan si nei til forslaget, påpeker saksbehandler Knut Wilberg i Statens vegvesen.


POLITISK BEHANDLING

Saken sendes nå til lokalpolitisk behandling i Eidsvoll og Østre Toten kommuner samt Akershus og Oppland fylkeskommuner.

- De endelige vedtakene vil danne grunnlag for en eventuell stortingsproposisjon om delvis finansiering med bompenger, opplyser Wilberg.

- Dersom saken blir behandlet i kommunene og fylkestingene i løpet av februar, er det håp om å få den til Stortinget i høstsesjonen, opplyser han.


FERDIG 2019

Forslaget legger til grunn at utbyggingen på Akershus-sida kan komme i gang i år, med ferdigstillelse i 2019.

- Vi kan ikke sende prosjektet ut på anbud før vi har finansieringen i orden, men vi jobber nå med en mulighet for forskuttering av midlene, opplyser Knut Wilberg.


SMARAGDTUNNELEN

Planen er å utbedre vegen gjennom Byrudberga over en strekning på 2,4 kilometer, derav minst 650 meter i tunnel, som vegvesenet nå kaller «Smaragdtunnelen».

Utbyggingen er anslått å koste 253 millioner kroner. I tillegg er det foreslått å avsette ti millioner kroner til miljøtiltak i Feiring for å kompensere for forventet økte trafikk gjennom bygda.

- Det forutsettes at ytterligere midler til gang- og sykkelveger i Feiring vurderes i forbindelse med et eventuelt trinn 2, skriver vegvesenet i sin utredning.